Nationale-Nederlanden sponsorem tytularnym 17. Półmaratonu Warszawskiego  i 45. Maratonu Warszawskiego w 20-lecie Fundacji „Maraton Warszawski”